Search form

Mák 3:12

12Kɛ Yesu asɛmti bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ bɛ, “Bǎkɛ́ ghati yɛ̌ mmu ɛnyǔ mmu mɛ nchí.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index