Search form

Mák 3:13

Yesu ayap bǒnto bati byo nɛ apay

(Mt 10.1-4; Lk 6.12-16)

13Ɛ́tárɛ́ nɔ́kɔ́, Yesu akó amfǎy njiɛ, abhɨŋɨ bakoŋo bhi mánkóŋó yi. Bárɔ́ŋ nɔ́kɔ́,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index