Search form

Mák 3:14

14ayap batí byo nɛ apay, áchyɛ bhɔ́ nnyɛ́n bɛ bǒnto. Aghati bhɔ bɛ, “Njap be bɛ́ mǎmbák nɛ mɛ. Chɔŋ ntó bhe nɛfí ndu bɛghati bho Mbok Ndɨ́ndɨ́ Mandɛm,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index