Search form

Mák 3:15

15nɛ chɔŋ nchyɛ́ bhe bɛtaŋ ndu bɛ́bók bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ ɛbhɛn bɛ́sɔŋɔri bho.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index