Search form

Mák 3:17

17Jems, nɛ mɔ́mayi Jɔ̌n, bɔ̌ Sɛbɛdi [Yesu achyɛ bhɔ́ nnyɛ́n nɛ́chák bɛ́ Boanɛjis, nɔ chi bɔ̌nɛfaŋ]; nɛ

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index