Search form

Mák 3:2

2Mbɔk bho bábhák arɛ́ abhɛn báyàŋ mbi bɛrɛm bɛ bɛkwɛ́nɛ́ bɛchi nɛ Yesu. Bátɛ́p yɛ yi amɨ́k amʉɛt bɛghɔ mbák chɔŋ Yesu ambú mmǔ wu ndǔ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index