Search form

Mák 3:20

Bɛtaŋ Yesu bɛbhɨ́kɨ́ fú ntá Bɛlsɛbul

(Mt 12.22-32; Lk 11.14-23, 12.10)

20Ɛnɛ́ Yesu nɛ bakoŋo bhi bápɛtnsɛm anywɔ́p, bo abhɛn báchɛ́mɛ́ arɛ́, bápɛt baya bacha, ɛkʉ yí nɛ bakoŋo bhi kɛbhɔ́ŋ yɛ̌ ɛpok ndu mɛ́nyiɛ nɛnyíɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index