Search form

Mák 3:21

21Bǒ nnɛrɛ́kɛt ywi bághókó nɔ́kɔ́ nɔ, bábho bɛrɔŋ ndu bɛsɔt yi mbɔnyunɛ bárɛ̀m nyaka bɛ, “Nti átáká yi amɛm!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index