Search form

Mák 3:22

22Mbɔk batɔŋ ɛbhé Moses abhɛn báfú Yerúsalɛm báre rɛm bɛ, “Bɛlsɛbul, mfɔ bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ, kɛ̌ áchyɛ́ Yesu bɛtaŋ bɛbok bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index