Search form

Mák 3:23

23Yesu abhɨŋɨ bhɔ́ bɛ mantwɔ ntá yi. Bárɔ́ŋɔ́ nɔ́kɔ́, abho bɛghati bhɔ ndǔ bakay bɛ, “Satan ǎkway bɛbok mmʉɛt ná?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index