Search form

Mák 3:24

24Mbák ákɔ́rɛ́ ánkwɛ́n ɛtɔk, bo mánu nɔkɔ nɛ batɨ, ɛtɔk ɛyɔ ɛ́pú te.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index