Search form

Mák 3:25

25Mbák ákɔ́rɛ́ ánkwɛ́n ndǔ nnɛrɛ́kɛt, bo mánu nɔkɔ nɛ batɨ, nnɛrɛ́kɛt wu ákwɛ̀n.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index