Search form

Mák 3:26

26Ɛnyumɔt kɛ ɛchi bɛ mbák Satan ǎnù nɛ mmʉɛt ɛyi, ákɔ́rɛ́ ákwɛn ndǔ kɛfɔ ɛki, nɛ bɛtaŋ ɛbhi mɛ́may.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index