Search form

Mák 3:27

27Ná mmu ákway bɛchwe amɛm ɛkɛt ɛnɛ́ ntantaŋ angɛ́p mɛnyɨŋ ɛbhi mbák abhɨkɨ yambɨ ánkɛ́m yi angwɔt? Ǎnaŋa kɛ́m yi angwɔ́t, kɛ ánkwáy bɛghɛp mɛnyɨŋ ɛbhi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index