Search form

Mák 3:28

28Dɨŋɨ́ ká, nɛ ɛ́chí tɛtɛp bɛ bákway bɛ́fóŋóri bɛbʉ́ bo mankɛm nɛ bɛbɛ́ptí bɛyɔŋ ɛbhɛn bɛ́fù bho anyu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index