Search form

Mák 3:29

29Kɛ bápú foŋori yɛ̌ agha anɛ árɛ̀m ɛbʉ́bʉ ɛ̌ti Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ. Ɛ́yɔ̌ ɛnyǔ bɛbʉ́ bɛ́tɨŋɨ mmu anti, ngwɛnti ti.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index