Search form

Mák 3:30

30Yesu arɛm nɔ, mbɔnyunɛ mbɔk bho bárɛ̀m nyaka bɛ, ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ ɛsɔŋɔri yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index