Search form

Mák 3:32

32Ngɛ́mtay bo abhɛn báchɔ́kɔ́ bákábhɛ́ Yesu bágháti yi bɛ, “Máyɛ nɛ bɔ̌mayɛ báchí nɛfí téé báyàŋ wɔ”.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index