Search form

Mák 3:33

33Kɛ Yesu akɛmɛ bhɔ́ bɛ, “Sayri sayri, máyá chi agha? Nɛ ntɨkɨ bho bachi bɔ̌maya?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index