Search form

Mák 3:34

34Ayibhiri mmʉɛt ayɨŋɨ bo abhɛn báchɔkɔ bákábhɛ yi arɛm bɛ, “Máya chi bǒbhɛn, nɛ bɔ̌maya chi bǒbhɛn,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index