Search form

Mák 3:4

4Abhɛ́p yɛ bhɔ bɛ, “Ɛbhé yɛsɛ ɛ́rɛ̀m bɛ sɛ́nkʉ yi ndǔ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt? Bɛ́ sɛ́nkʉ bɛrɨ kɛ chi bɛbʉ́? Chi bɛ́pɛ́mɛ kɛ chí bɛchɔŋti nɛpɛ́m?” Bárɔp kpákpák.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index