Search form

Mák 3:5

5Ntɨ nɛ́bé Yesu tontó. Abhaŋari ayɨŋɨ bhɔ́ mankɛm nɛ bɛběntɨ bhɔ mbɔnyunɛ bátàŋ batí. Yɛ̌ nɔ, abhɔ́ŋ ntínso nɛ mmu anɛ awɔ́ ágú nɔ́ yi aghati yi bɛ, “Nyabhɛ́ awɔ́ ywɛ.” Anyabhɛ awɔ wu, apɛt ataŋ abhak mbɔ áchák.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index