Search form

Mák 3:6

6Bǒnkwɔ Fárisi báfú, bárɔ́k. Bátɛmɛri bo Israɛl abhɛn báté ansɛm Hɛ́rɔd, bákɛ́m ɛchɛmɛ, batɨ bɛway Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index