Search form

Mák 3:8

8Yerúsalɛm nɛ Iduméya. Báchák báfú ɛbhěnyɛn Jɔ́dan, abhɛ́nɛ́fú báfú atú bɛtɔk Táya nɛ Sídɔn. Bo mankɛm abhɛn mámè bárɔ́k ntá Yesu ndu bághókó mɛnyɨŋ ɛbhɛn yi ákʉ̀.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index