Search form

Mák 3:9

9Yesu aghati bakoŋo bhi bɛ́ mántóŋtí áchwí anɛ yi áchwè arɛ ndǔ bo baya bacha, bɛ bákɛ́ nyɨrɛ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index