Search form

Mák 4

Yesu atɛ́m nɛkǎy ntyɛ̌mbwɔt

(Mt 13.1-9; Lk 8.4-8)

1Yesu apɛt abhɔ bɛtɔŋ bo angɔkɔ manyu Gálili. Bɛyǎ bho bákoŋo yi arɛ́ báté angɔkɔnyɛ́n. Yesu arɔ bhɔ́ tété, arɔk achwe, achɔkɔ amɛm áchwí. 2Ɛnɛ́ bɛyǎ bǒbhɔ báté angɔkɔnyɛ́n, abho bɛghati bhɔ bɛyǎ mɛnyɨŋ ndǔ bakay bɛ, 3“Ɛwak ɛ́mɔt, nkwaŋankɨ amɔt arɔk bɛtak ɛnyǔ nchwifú amɛm nkɨ̌ ywi. 4Ɛnɛ́ yi átàk árɔ̀ŋ, mbɔk akwɛnti ndǔ mɔ́mbi anɛ áchí amɛm nkɨ. Kɛnɛn kɛ́twɔ́ kɛ́bwɔ́pti yɔ nkɛm 5Mbuɔt áchák akwɛnti ndǔ mmɨk sɛtárɛ́bhɛ́ anɛ ntɔp abhɨkɨ ya arɛ. Awakari achak. 6Kɛ mpok anɛ mmok áfú, ásɔ́ŋ yɔ́ ndǔ bakaŋ ayi ábhɨ́kɨ́ kway bɛchwe amɨk sayri. Anɨŋti, awɔsi. 7Mbuɔt anɛfu akwɛnti ndǔ mmɨk anɛ tákɔ nsěnse ágò arɛ. Achak are gó, kɛ tákɔ nsěnse agó áchók yɔ. Akɛ fyɛ́. 8Nchwi áchák akwɛnti ndǔ mmɨk ndɨ́ndɨ́, achak, agó, achyɛ bɛyǎ nchwi. Nchwi ayá acha anɛ bápɨ́ ndɔŋ ɛsa nsɛm byo, achák ndɔŋ bɛsa bɛrat, anɛfu ndɔŋ bɛsa bɛtay.” 9Ndǔ ngwɛnti, Yesu arɛm bɛ, “Mmu anɛ áyàŋ bɛghok, ántá batú angok sayri.”

Ntí anɛ Yesu árɛ̀m kɛpɨ ndǔ bakay

(Mt 13.10-17; Lk 8.9-10)

10Mpok Yesu achi aywǐnti, mbɔk bho nɛ baghɔkɔ́ bhi bati byo nɛ apay bábhak arɛ́, bábhɛ́p yi ntí bakay anɛ yi átɛ́mɛ́. 11Akɛmɛ bhɔ́ bɛ, “Ngátí bhé kpoŋoroŋ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛchi bhɛ́sɛ́ bhɛ́sɛ́ ɛ̌ti Kɛfɔ Mandɛm, kɛ ntá bo báchák, nchí ghati bhɔ mɛnyɨŋ chi ndǔ bakay, 12nɛ ntí bɛ,

‘Bákwày bɛ́yɨŋɨ nɛ amɨ́k

kɛ bápú ghɔ yɛ̌nyɨŋ;

mángók nɛ batú,

kɛ kɛjwimɛm,

bɛ́ bákɛ́ pɛtnsɛm ntá Mandɛm

yi ámfoŋori bhɔ.’”

Yesu aghati baghɔkɔ́ bhi ntí nɛkǎy ntyɛ̌mbwɔt

(Mt 13.18-23; Lk 6.11-15)

13Yesu arɛm ntá yap bɛ, “Bǎbhɨkɨ jwimɛm ndǔ nɛkay ɛnɛn, chɔŋ mǎnjwimɛm chí ndǔ bakay anɛ́fu? 14Mbuɔt anɛ nkwaŋankɨ átíɛ́, chí Ɛyɔŋ Mandɛm. 15Mbɔk bho báchi mbɔ mbwɔt anɛ ákwɛ́ntí ndǔ mɔ́mbi anɛ achi amɛm nkɨ. Nɛghok anɛ bághókó Mbok Ndɨ́ndɨ́, Satan antɨŋ antwɔ́ amfɛrɛ yɔ́ amɛm batɨ̌ yap. 16Bo báchák báchí mbɔ mmɨk sɛtárɛ́bhɛ́ anɛ mbwɔt achak akwɛnti arɛ́. Bághòk Ɛyɔŋ Mandɛm mánsɔt yɔ́ nɛ maŋák tɛ́mté. 17Kɛ ɛnyǔ mú wu kɛbhɔ́ŋ bakaŋ amɨk. Ante kákáti ndu mɔ́mbɨŋɨ́ mpok. Kɛ mpok ɛsɔŋɔri ɛ́twɔ́, bo mámbo mɛnyok yi ɛ̌ti Ɛyɔŋ Mandɛm ɛnɛ yi ánókó, amfɛrɛ amɔ́ tɛ́mté. 18Bo abhɛ́nɛ́fú báchí mbɔ mmɨk anɛ ábhɔ́ŋɔ́ tákɔ nsěnse. Bághòk nkwɔ́ Ɛyɔŋ Mandɛm, 19kɛ basɛ́mɛ́ ɛ̌ti mɛnyɨŋ mmɨk atwɔ́ nɔ́kɔ́ yi antɨ, nɛ ngoŋó nkáp, nɛ ɛkwak bɛbhɔŋ mɛnyǔ mɛnyɨŋ bɛchak mɛnkɛm, angɔkɔntɨk Ɛyɔŋ Mandɛm ɛnɛ ɛchi arɛ́, yɔ kɛkwak yi ndǔ nɛpɛ́m ɛni. 20Kɛ bo bachak báchí mbɔ mbwɔt anɛ ákwɛ́ntí ndǔ mmɨk ndɨ́ndɨ́. Bághòk Ɛyɔŋ Mandɛm, mányu kɛpɛm ndǔ bapɛ́m ayap. Mbuɔt amɔt anchyɛ mbwɔt nkɔ anɛ aya acha anɛ bapɨ ndɔŋ ɛsa nsɛm byo, achák ndɔŋ bɛsa bɛ́rát, anɛfú ndɔŋ bɛsa bɛtay.”

Nɛkǎy ɛrɔ́ŋɔ́ ɛnɛ́ bádúrɛ́

(Lk 8.16-18)

21Yesu arɔk ambɨ bɛrɛm bɛ, “Bádurɛ ɛrɔ́ŋɔ́ mánsɔt ɛnyɨŋ mankuti kɛ? Bádurɛ ɛrɔ́ŋɔ́ mántɛn antɛnɛ́ bɛkɔk kɛ? Pú bádùrɛ ɛrɔŋɔ mánte chi ndǔ nɛbhʉ́ɛ́t anɛ báte ɛrɔŋɔ? 22Chɔŋ mánkʉ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛchi bhɛ́sɛ́ bhɛ́sɛ́ ɛmfu kpoŋoroŋ. Nɛ chɔŋ mánɛnɛ ɛnɛ bákútí. 23Mbák mmu abhɔŋ batú bɛ́ghok mbaŋ, ángók sayri!”

24Yesu apɛt aghati bhɔ bɛ, “Tá ká batú ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bǎghòk! Ɛnyu ɔ́yɛ̀nti ɔnchyɛ ntɨ, nkúbhɛ́ ɛnyu yɔ̌ kɛ báyɛ̀nti mánchyɛ wɔ. Bápɛrɛ́ chyɛ wɔ, mámaka ɛ́chák arɛ́, 25mbɔnyunɛ, mmu anɛ ábhɔ́ŋɔ́ ɛnyɨŋ, mámaka yi ɛ́chák. Kɛ mmǔ anɛ ábhɨ́kɨ́ bhɔŋ yɛ̌nyɨŋ, yɛ̌ chí mandú anɛ yi ábhɔ́ŋɔ́, chɔŋ mánsɔt mamfɛrɛ ntá yi.”

Nɛkǎy mbwɔt anɛ ágò

26Yesu arɔk ambɨ bɛrɛm bɛ, “Kɛfɔ Mandɛm kɛ́chí mbɔ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́fákárí ndǔ mpok anɛ nkwaŋankɨ átìɛ̀ mbwɔt ɛbhɨ. 27Bɛti bɛ́gʉ, ambʉrɛ kɛnɔ́. Nɛ́yi nɔ́kɔ́, amfate, ankɔ, ankʉ nɔkɔ mɛnyɨŋ. Mbuɔt anchak, ango nɔkɔ, kɛ yi kɛrɨŋɨ ndu ɛ́fákári. 28Mbuɔt anɛ áchí amɨk ǎchak ndǔ mmʉɛt yi ango nɔkɔ, kpát anchyɛ anɛ nkɔ. 29Mpok áŋáŋ ánkwáy, ǎtó bǒ bɛtɨk nɛ ngak tɛ́mté, mándɔk mámfɛ́rɛ́ yɔ́ ɛbhɨ.”

Nɛkǎy sɛpɛm mɔ́nɔk mɔ́stat

(Mt 13.31-32, 34; Lk 13.18-19)

30Yesu achɔkɔ abhɛ́p bhɔ bɛ, “Kɛfɔ Mandɛm fá amɨk kɛchi mbɔ yi? Chɔŋ sɛ́nsɔt ntɨkɨ nɛkay bɛtɔŋ ɛnyu kɔ kɛchi? 31Kɛ́chí mbɔ mɔ́sɛpɛmɛ́nɔk anɛ bábhɨŋɨ bɛ mɔ́stat. Sɛ́gʉpsi sɛ́cha kɛpɛmɛ́nɔk kɛ́chák kɛnkɛm fá amɨk. 32Yɛ̌ nɔ, mbák mmu ánsɔt sɔ́ ampɨ, sɛ́chàk, sɛ́ngó, ɛnɔk ɛ́nchɨk áncha bɔ̌mɛnɔk báchák mankɛm, nɛ ɛ́ngat batáp ɛnyu ɛnɛ́ kɛnɛn kɛ́twɔ kɛnte manyay ndǔ batábhɛ́ yi.”

33Yesu asɔt bɛyǎ bakay mbɔ ɛnɛn ndu bɛtɔŋ bho mpoknkɛm ɛnyu ɛnɛ́ bákwày bɛjwimɛm. 34Yi kɛ ghati bhɔ yɛ̌nyɨŋ ɛnɛ́ abhɨ́kɨ́ tɛ́m nɛkay. Kɛ mpok anɛ yi ábhák aywǐntí nɛ bakoŋo bhi, anɛnɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ kpoŋoroŋ ntá yap.

Yesu akʉ mbʉ́ɛ́p ataŋataŋ ákwɛn chák

(Mt 8.23-27; Lk 8.22-25)

35Ɛ́gháká nɔ́kɔ́ beku ndǔ nkúbhɛ́ ɛwak ɛyɔ, Yesu arɛm ntá bakoŋo bhi bɛ, “Sɛ́mpé sɛ́ndɔ́k ɛbhě manyu ɛnɛ́ awu.” 36Bárɔ yɛ bɛyǎ bho, bátɛmɛri Yesu amɛm áchwi, bábho bɛ́rɔŋ nɛ yi. Báchwi áchák anɛ́ áchí nyaka arɛ́ áre koŋo bhɔ́. 37Bápɛ́rɛ ghɔ́ mbʉ́ɛ́p ataŋataŋ átwɔ, ákʉ mpɛ́rɛ́nyɛn ɛ́bho bɛdɛp áchwí, manyiɛp anchwe nɔkɔ amɛm, kpát árɔp kɛkwɔt bɛbɛt. 38Kɛ Yesu abhak anɛt áchwí. Anyáŋá nyaka ntí ndǔ ɛnɔkɔ́nti, ambʉɛrɛ nɔkɔ kɛnɔ́. Kɛ baghɔkɔ́ bhi bárɔ́k máŋɛ́mɛ yi bárɛm bɛ, “Ntɔŋ, ɛ́bhɨ́kɨ́ yɨŋɨ wɔ bɛ́ sɛ́twɔ̀ gu anyɛ́n-ɛ́?”

39Yesu afaté asáy mbʉ́ɛ́p arɛm bɛ, “Mbaŋ ánkwɛn!” Aghati nnyɛ́n bɛ, “Kwɛn tɨ̌!” Mbʉ́ɛ́p ámáy, mbǎŋ akwɛn chák. 40Yesu arɛm yɛ ntá bakoŋo bhi bɛ, “Bǎchay ɛnyunɛ ndaká yí? Bǎbhɨ́kí re bhɔ́ŋ nɛka nɛ mɛ?”

41Bɛcháy bɛ́pɛt bɛkɛm bɔ́ tontó. Bábho bɛbhɛp batɨ bɛ, “Ntɨkɨ ɛnyǔ mmú nɛ? Yɛ̌ chí mbʉ́ɛ́p ághòk yi, mpɛ́rɛ́nyɛn ɛ́ngok yi!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index