Search form

Mák 4:1

Yesu atɛ́m nɛkǎy ntyɛ̌mbwɔt

(Mt 13.1-9; Lk 8.4-8)

1Yesu apɛt abhɔ bɛtɔŋ bo angɔkɔ manyu Gálili. Bɛyǎ bho bákoŋo yi arɛ́ báté angɔkɔnyɛ́n. Yesu arɔ bhɔ́ tété, arɔk achwe, achɔkɔ amɛm áchwí.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index