Search form

Mák 4:10

Ntí anɛ Yesu árɛ̀m kɛpɨ ndǔ bakay

(Mt 13.10-17; Lk 8.9-10)

10Mpok Yesu achi aywǐnti, mbɔk bho nɛ baghɔkɔ́ bhi bati byo nɛ apay bábhak arɛ́, bábhɛ́p yi ntí bakay anɛ yi átɛ́mɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index