Search form

Mák 4:11

11Akɛmɛ bhɔ́ bɛ, “Ngátí bhé kpoŋoroŋ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɛchi bhɛ́sɛ́ bhɛ́sɛ́ ɛ̌ti Kɛfɔ Mandɛm, kɛ ntá bo báchák, nchí ghati bhɔ mɛnyɨŋ chi ndǔ bakay,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index