Search form

Mák 4:12

12nɛ ntí bɛ,

‘Bákwày bɛ́yɨŋɨ nɛ amɨ́k

kɛ bápú ghɔ yɛ̌nyɨŋ;

mángók nɛ batú,

kɛ kɛjwimɛm,

bɛ́ bákɛ́ pɛtnsɛm ntá Mandɛm

yi ámfoŋori bhɔ.’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index