Search form

Mák 4:13

Yesu aghati baghɔkɔ́ bhi ntí nɛkǎy ntyɛ̌mbwɔt

(Mt 13.18-23; Lk 6.11-15)

13Yesu arɛm ntá yap bɛ, “Bǎbhɨkɨ jwimɛm ndǔ nɛkay ɛnɛn, chɔŋ mǎnjwimɛm chí ndǔ bakay anɛ́fu?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index