Search form

Mák 4:15

15Mbɔk bho báchi mbɔ mbwɔt anɛ ákwɛ́ntí ndǔ mɔ́mbi anɛ achi amɛm nkɨ. Nɛghok anɛ bághókó Mbok Ndɨ́ndɨ́, Satan antɨŋ antwɔ́ amfɛrɛ yɔ́ amɛm batɨ̌ yap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index