Search form

Mák 4:16

16Bo báchák báchí mbɔ mmɨk sɛtárɛ́bhɛ́ anɛ mbwɔt achak akwɛnti arɛ́. Bághòk Ɛyɔŋ Mandɛm mánsɔt yɔ́ nɛ maŋák tɛ́mté.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index