Search form

Mák 4:17

17Kɛ ɛnyǔ mú wu kɛbhɔ́ŋ bakaŋ amɨk. Ante kákáti ndu mɔ́mbɨŋɨ́ mpok. Kɛ mpok ɛsɔŋɔri ɛ́twɔ́, bo mámbo mɛnyok yi ɛ̌ti Ɛyɔŋ Mandɛm ɛnɛ yi ánókó, amfɛrɛ amɔ́ tɛ́mté.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index