Search form

Mák 4:18

18Bo abhɛ́nɛ́fú báchí mbɔ mmɨk anɛ ábhɔ́ŋɔ́ tákɔ nsěnse. Bághòk nkwɔ́ Ɛyɔŋ Mandɛm,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index