Search form

Mák 4:19

19kɛ basɛ́mɛ́ ɛ̌ti mɛnyɨŋ mmɨk atwɔ́ nɔ́kɔ́ yi antɨ, nɛ ngoŋó nkáp, nɛ ɛkwak bɛbhɔŋ mɛnyǔ mɛnyɨŋ bɛchak mɛnkɛm, angɔkɔntɨk Ɛyɔŋ Mandɛm ɛnɛ ɛchi arɛ́, yɔ kɛkwak yi ndǔ nɛpɛ́m ɛni.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index