Search form

Mák 4:2

2Ɛnɛ́ bɛyǎ bǒbhɔ báté angɔkɔnyɛ́n, abho bɛghati bhɔ bɛyǎ mɛnyɨŋ ndǔ bakay bɛ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index