Search form

Mák 4:20

20Kɛ bo bachak báchí mbɔ mbwɔt anɛ ákwɛ́ntí ndǔ mmɨk ndɨ́ndɨ́. Bághòk Ɛyɔŋ Mandɛm, mányu kɛpɛm ndǔ bapɛ́m ayap. Mbuɔt amɔt anchyɛ mbwɔt nkɔ anɛ aya acha anɛ bapɨ ndɔŋ ɛsa nsɛm byo, achák ndɔŋ bɛsa bɛ́rát, anɛfú ndɔŋ bɛsa bɛtay.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index