Search form

Mák 4:21

Nɛkǎy ɛrɔ́ŋɔ́ ɛnɛ́ bádúrɛ́

(Lk 8.16-18)

21Yesu arɔk ambɨ bɛrɛm bɛ, “Bádurɛ ɛrɔ́ŋɔ́ mánsɔt ɛnyɨŋ mankuti kɛ? Bádurɛ ɛrɔ́ŋɔ́ mántɛn antɛnɛ́ bɛkɔk kɛ? Pú bádùrɛ ɛrɔŋɔ mánte chi ndǔ nɛbhʉ́ɛ́t anɛ báte ɛrɔŋɔ?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index