Search form

Mák 4:22

22Chɔŋ mánkʉ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛchi bhɛ́sɛ́ bhɛ́sɛ́ ɛmfu kpoŋoroŋ. Nɛ chɔŋ mánɛnɛ ɛnɛ bákútí.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index