Search form

Mák 4:24

24Yesu apɛt aghati bhɔ bɛ, “Tá ká batú ndǔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn bǎghòk! Ɛnyu ɔ́yɛ̀nti ɔnchyɛ ntɨ, nkúbhɛ́ ɛnyu yɔ̌ kɛ báyɛ̀nti mánchyɛ wɔ. Bápɛrɛ́ chyɛ wɔ, mámaka ɛ́chák arɛ́,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index