Search form

Mák 4:25

25mbɔnyunɛ, mmu anɛ ábhɔ́ŋɔ́ ɛnyɨŋ, mámaka yi ɛ́chák. Kɛ mmǔ anɛ ábhɨ́kɨ́ bhɔŋ yɛ̌nyɨŋ, yɛ̌ chí mandú anɛ yi ábhɔ́ŋɔ́, chɔŋ mánsɔt mamfɛrɛ ntá yi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index