Search form

Mák 4:26

Nɛkǎy mbwɔt anɛ ágò

26Yesu arɔk ambɨ bɛrɛm bɛ, “Kɛfɔ Mandɛm kɛ́chí mbɔ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́fákárí ndǔ mpok anɛ nkwaŋankɨ átìɛ̀ mbwɔt ɛbhɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index