Search form

Mák 4:27

27Bɛti bɛ́gʉ, ambʉrɛ kɛnɔ́. Nɛ́yi nɔ́kɔ́, amfate, ankɔ, ankʉ nɔkɔ mɛnyɨŋ. Mbuɔt anchak, ango nɔkɔ, kɛ yi kɛrɨŋɨ ndu ɛ́fákári.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index