Search form

Mák 4:30

Nɛkǎy sɛpɛm mɔ́nɔk mɔ́stat

(Mt 13.31-32, 34; Lk 13.18-19)

30Yesu achɔkɔ abhɛ́p bhɔ bɛ, “Kɛfɔ Mandɛm fá amɨk kɛchi mbɔ yi? Chɔŋ sɛ́nsɔt ntɨkɨ nɛkay bɛtɔŋ ɛnyu kɔ kɛchi?

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index