Search form

Mák 4:31

31Kɛ́chí mbɔ mɔ́sɛpɛmɛ́nɔk anɛ bábhɨŋɨ bɛ mɔ́stat. Sɛ́gʉpsi sɛ́cha kɛpɛmɛ́nɔk kɛ́chák kɛnkɛm fá amɨk.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index