Search form

Mák 4:32

32Yɛ̌ nɔ, mbák mmu ánsɔt sɔ́ ampɨ, sɛ́chàk, sɛ́ngó, ɛnɔk ɛ́nchɨk áncha bɔ̌mɛnɔk báchák mankɛm, nɛ ɛ́ngat batáp ɛnyu ɛnɛ́ kɛnɛn kɛ́twɔ kɛnte manyay ndǔ batábhɛ́ yi.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index