Search form

Mák 4:33

33Yesu asɔt bɛyǎ bakay mbɔ ɛnɛn ndu bɛtɔŋ bho mpoknkɛm ɛnyu ɛnɛ́ bákwày bɛjwimɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index