Search form

Mák 4:34

34Yi kɛ ghati bhɔ yɛ̌nyɨŋ ɛnɛ́ abhɨ́kɨ́ tɛ́m nɛkay. Kɛ mpok anɛ yi ábhák aywǐntí nɛ bakoŋo bhi, anɛnɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ kpoŋoroŋ ntá yap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index