Search form

Mák 4:35

Yesu akʉ mbʉ́ɛ́p ataŋataŋ ákwɛn chák

(Mt 8.23-27; Lk 8.22-25)

35Ɛ́gháká nɔ́kɔ́ beku ndǔ nkúbhɛ́ ɛwak ɛyɔ, Yesu arɛm ntá bakoŋo bhi bɛ, “Sɛ́mpé sɛ́ndɔ́k ɛbhě manyu ɛnɛ́ awu.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index